Đại Hội Đồng Cổ Đông

Home - Đại Hội Đồng Cổ Đông

2020

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

01/07/2020

 PDF

NGHỊ QUYẾT TỔ CHỨC ĐHCĐ NĂM 2021

29/06/2021

 PDF

THÔNG BÁO NGÀY ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐHCĐ 2021

29/06/2021

 PDF

CÔNG BỐ THÔNG TIN SỐ 28

29/06/2021

 PDF

Công Ty Cổ Phần Landmark Holding công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của ủy ban chứng khoán nhà nước và sgdck tp.hcm - Biên bản họp hội đồng quản trị về việc tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - nghị quyết về tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

01/07/2021

 PDF

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019

22/04/2019

 PDF

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019 CÔNG TY CP LANDMARK HOLDING

10/01/2019

 PDF

MẪU ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HĐQT CÔNG TY CP LANDMARK HOLDING NHIỆM KỲ 2017-2022

10/01/2019

 PDF

2018

THÔNG BÁO GỬI CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN LANDMARK HOLDING VỀ VIỆC TRIỆU TẬP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG VÀ CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỂ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

29/11/2018

 PDF

2019

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2019

23/04/2019

 PDF