Công Bố Thông Tin

Home - Công Bố Thông Tin
GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP LẦN THỨ 12

04/08/2020

 PDF

BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ VIỆC MIỄN NHIỆM TVHĐQT

30/03/2021

 PDF

BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ VIỆC ĐỀ CỬ TVHĐQT

30/03/2021

 PDF

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP THAY ĐỔI LẦN THỨ 13

29/06/2021

 PDF

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP LẦN THỨ 9

10/05/2018

 PDF

CÔNG VĂN CHẤP THUẬN CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

10/05/2018

 PDF

QUY CHẾ CÔNG BỐ THÔNG TIN

10/05/2018

 PDF

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH HÓA CHẤT

10/05/2018

 PDF

GIẤY XÁC NHẬN THƯƠNG NHÂN PHÂN PHỐI XĂNG DẦU

10/05/2018

 PDF

NGHỊ QUYẾT HĐQT THOÁI VỐN & GÓP VỐN THÀNH LẬP CÔNG TY MỚI

04/06/2018

 PDF

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN BA ĐÌNH

02/07/2018

 PDF

CÔNG VĂN THÔNG BÁO TỶ LỆ SỠ HỮU NƯỚC NGOÀI CỦA UBCK

05/07/2018

 PDF

HỢP ĐỒNG SOÁT XÉT BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2018

09/07/2018

 PDF

GIẤY ĐĂNG KÝ NGÀY GIAO DỊCH LẦN ĐẦU

03/10/2018

 PDF

QUYẾT ĐỊNH V/V NIÊM YẾT CỔ PHIẾU

03/10/2018

 PDF

THÔNG BÁO V/V NIÊM YẾT VÀ NGÀY GIAO DỊCH ĐẦU TIÊN

04/10/2018

 PDF

GIẤY ỦY QUYỀN THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

09/10/2018

 PDF

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CUNG CẤP THÔNG TIN

09/10/2018

 PDF

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III/2018

20/10/2018

 PDF

CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ III/2018

20/10/2018

 PDF

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ VIỆC THAY ĐỔI KẾ TOÁN TRƯỞNG

02/11/2018

 PDF

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ LMH

08/11/2018

 PDF

CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH VỀ VIỆC CHẬM CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

08/11/2018

 PDF

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ VIỆC MIỄN NHIỆM, BỔ NHIỆM TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY CP LANDMARK HOLDING

16/11/2018

 PDF

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP THAY ĐỔI LẦN THỨ 10, NGÀY 19/11/2018

20/11/2018

 PDF

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ VIỆC ĐẦU TƯ VÀO CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI A.T VIỆT NAM (CHUYỂN ĐỔI THÀNH CÔNG TY CP LANDMARK ENERGY)

26/11/2018

 PDF

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ VIỆC TRIỆU TẬP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG VÀ NGÀY CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG

26/11/2018

 PDF

THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

29/11/2018

 PDF

THÔNG BÁO GỬI CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN LANDMARK HOLDING VỀ VIỆC TRIỆU TẬP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG VÀ CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỂ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

29/11/2018

 PDF

THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ CỦA CÔNG TY CP LANDMARK HOLDING LÀ THÀNH VIÊN HĐQT (BÀ ĐỖ THỊ PHƯƠNG)

04/12/2018

 PDF

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ CỦA CÔNG TY CP LANDMARK HOLDING LÀ THÀNH VIÊN HĐQT (BÀ ĐỖ THỊ PHƯƠNG)

10/12/2018

 PDF

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ VIỆC GIẢI THỂ CHI NHÁNH MRO – CÔNG TY CP LANDMARK HOLDING KỂ TỪ NGÀY 13/12/2018

13/12/2018

 PDF

THÔNG BÁO BẦU CỬ THAY THẾ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 2019 - GIẤY MỜI THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019

04/01/2019

 PDF

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN_GIẤY ỦY QUYỀN THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

08/01/2019

 PDF

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ NHIỆM KẾ TOÁN TRƯỞNG CÔNG TY CP LANDMARK HOLDING

10/01/2019

 PDF

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC MIỄN NHIỆM KẾ TOÁN TRƯỞNG CÔNG TY CP LANDMARK HOLDING

10/01/2019

 PDF

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG CÔNG TY CP LANDMARK HOLDING

17/01/2019

 PDF

BÁO CÁO TÀI CHÍNH KỲ IV NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN LANDMARK HOLDING

22/01/2019

 PDF

GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH KỲ IV NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN LANDMARK HOLDING

24/01/2019

 PDF

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT KỲ IV CÔNG TY CỔ PHẦN LANDMARK HOLDING

30/01/2019

 PDF

BÁO CÁO KIỂM TOÁN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN LANDMARK HOLDING

30/01/2019

 PDF

GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH GIỮA BCTC CÔNG TY LẬP & BCTC KIỂM TOÁN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN LANDMARK HOLDING

30/01/2019

 PDF

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT CÔNG TY CỔ PHẦN LANDMARK HOLDING

31/01/2019

 PDF

BIÊN BẢN HỌP HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN LANDMARK HOLDING

30/01/2019

 PDF

THÔNG BÁO THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN LANDMARK PARASOLA POWER

31/01/2019

 PDF

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

04/03/2019

 PDF

THÔNG BÁO VỀ ĐĂNG KÝ HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

08/03/2019

 PDF

GIẤY MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

12/04/2019

 PDF

ÔNG HÀ MẠNH CƯỜNG TRỞ THÀNH CỔ ĐÔNG LỚN, KỂ TỪ NGÀY 12/03/2019

17/04/2019

 PDF

THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

24/04/2019

 PDF

CÔNG BỐ THÔNG TIN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TĂNG VỐN CỔ PHẦN TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU

13/09/2019

 PDF

GIẢM VỐN ĐIỀU LỆ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LANDMARK ENERGY

13/09/2019

 PDF

LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN ĐỂ THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ THUỘC THẨM QUYỀN

13/09/2019

 PDF

THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG 30/09

13/09/2019

 PDF

THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG

16/09/2019

 PDF

Thay đổi Người được ủy quyền Công bố thông tin Landmark Holding JSC

08/10/2019

 PDF

CBTT Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

10/10/2019

 PDF

Thông báo tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp để nâng tỷ lệ sở hữu nước ngoài từ 0% lên 100% vốn điều lệ

10/10/2019

 PDF

Báo cáo tài chính riêng Quý 3 - 2019

30/10/2019

 PDF

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 - 2019

30/10/2019

 PDF

Giải trình Báo cáo tài chính Quý 3 - 2019

30/10/2019

 PDF

Quyết định thay đổi đăng ký niêm yết

05/11/2019

 PDF

Giấy đăng ký ngày giao dịch bổ sung

05/11/2019

 PDF

Thông báo về việc niêm yết và giao dịch chứng khoán thay đổi niêm yết

07/11/2019

 PDF

Công bố Nghị quyết của ĐHĐCĐ xin ý kiến bằng văn bản điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp để nâng tỷ lệ sở hữu nước ngoài từ 0% lên 100% vốn điều lệ

20/11/2019

 PDF

Công ty Cổ phần Landmark Holding công bố Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 11, do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 09 tháng 12 năm 2019

10/12/2019

 PDF

CBTT Giải trình về việc cổ phiếu giảm

08/01/2020

 PDF

CBTT Miễn nhiệm Phó Tổng Giám Đốc

20/01/2020

 PDF

Công ty cổ phần Landmark Holding công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019

31/01/2020

 PDF

CÔNG TY CP LANDMARK HOLDING Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 04/2019

03/02/2020

 PDF

CÔNG TY CP LANDMARK HOLDING Báo cáo tài chính Quý 04/2019

03/02/2020

 PDF

CÔNG TY CP LANDMARK HOLDING Giải trình Báo cáo tài chính Quý 04/2019

03/02/2020

 PDF

CBTT Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp về ngành nghề đăng ký kinh doanh

07/02/2020

 PDF

Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty Cổ phần Landmark Holding là 100%

17/02/2020

 PDF

Công ty Cổ phần Landmark Holding công bố thông tin Công văn số 1364/VSD-ĐK.NV ngày 24/02/2020 của VSD về việc điều chỉnh tỷ lệ room của mã chứng khoán LMH từ 0% lên 100%

25/02/2020

 PDF

Công ty Cổ phần Landmark Holding công bố thông tin theo yêu cầu của Sở giao dịch chứng khoán TPHCM về việc Báo Đầu tư Chứng khoán đăng tải bài báo liên quan đến vấn đề quản trị của Công ty ngày 14/02/2020

25/02/2020

 PDF

Công ty Cổ phần Landmark Holding công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc lập văn phòng đại diện

12/03/2020

 PDF

Công ty Cổ phần Landmark Holding công bố thông tin Công văn số 1734/UBCK-GSĐC ngày 13/03/2020 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc gia hạn thời gian công bố BCTC lập cho năm tài chính 2020 của LMH

13/03/2020

 PDF

Công ty Cổ phần Landmark Holding công bố thông tin thay đổi địa chỉ nhận thư tín

17/03/2020

 PDF

Công ty Cổ phần Landmark Holding công bố thông tin Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Landmark Holding

23/03/2020

 PDF

Công ty Cổ phần Landmark Holding công bố thông tin Nghị quyết HDQT về việc gia hạn ĐHĐCĐ thường niên 2020

23/03/2020

 PDF

Công ty Cổ phần Landmark Holding công bố thông tin Công văn số 2015/ĐKKD-THKT của Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM về việc gia hạn thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

07/04/2020

 PDF

Công ty Cổ phần Landmark Holding thông báo Công văn xin gia hạn và trả lời của UBCKNN về chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC năm 2019

08/04/2020

 PDF

Công ty Cổ phần Landmark Holding công bố thông tin Nghị quyết của HĐQT về việc thoái vốn tại công ty con

22/04/2020

 PDF

Công ty Cổ phần Landmark Holding thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

08/05/2020

 PDF

Công ty Cổ phần Landmark Holding công bố Thông báo ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

19/05/2020

 PDF

Công ty Cổ phần Landmark Holding công bố Công văn số 811 của HSX về việc Hủy niêm yết và chuyển sang giao dịch UPCOM đối với LMH.

25/05/2020

 PDF

Công ty Cổ phần Landmark Holding công bố Giấy phép đăng ký Doanh nghiệp Chi nhánh Hà Nội Công ty CP Landmark Holding

13/07/2020

i class="fa fa-file-pdf-o"> JPG

Công ty Cổ phần Landmark Holding công bố Công văn số 87 gửi Sở GD CK Hà Nội

21/07/2020

 PDF

KÝ KẾT HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN

10/09/2020

 PDF