Hình Ảnh

Home - Archive by category: Hình Ảnh

Landmark Holding – Đại Hội Cổ Đông Thường Niên 2019

Vào ngày 23/04/2019 tại New World Hotel, Tp.HCM – CÔNG TY CỔ PHẦN LANDMARK HOLDING tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2019. Tại đây, Hội Đồng Quản Trị báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2018 và mục tiêu kinh doanh 2019 cũng như đề ra định hướng phát triển từ[...]
Read More