Báo Cáo Tài Chính

Home - Báo Cáo Tài Chính

Year
Năm

Information
Thông Tin

Date Upload
Ngày Đăng

Download

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ 6 THÁNG ĐẦU NĂM

26/07/2019

 PDF

GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

26/07/2019

 PDF

GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

24/04/2019

 PDF

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ II NĂM 2019

26/7/2019

 PDF

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ QUÝ I NĂM 2019

22/04/2019

 PDF

2018

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018

29/03/2019

 PDF

CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III/2018

20/10/2018

 PDF

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III/2018

20/10/2018

 PDF

CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH BCTC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

11/09/2018

 PDF

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018 (ĐÃ KIỂM TOÁN)

14/08/2018

 PDF

CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II/2018

23/07/2018

 PDF

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II/2018

20/07/2018

 PDF

2017

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2017

10/05/2018

 PDF