Financial Statements

Home - Financial Statements

Year
Năm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH Qúy II/2020

21/07/2020

 PDF

2020

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Qúy I/2020

29/04/2020

 PDF

BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG Quý I/2020

29/04/2020

 PDF

GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý I/2020

29/04/2020

 PDF

2019

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2019 (ĐÃ KIỂM TOÁN)

24/04/2020

 PDF

BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG NĂM 2019 (ĐÃ KIỂM TOÁN)

24/04/2020

 PDF

GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019

24/04/2020

 PDF

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ 6 THÁNG ĐẦU NĂM

26/07/2019

 PDF

GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

26/07/2019

 PDF

GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I/2019

24/04/2019

 PDF

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ II NĂM 2019

26/7/2019

 PDF

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ QUÝ I NĂM 2019

22/04/2019

 PDF

2018

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018

29/03/2019

 PDF

CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III/2018

20/10/2018

 PDF

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III/2018

20/10/2018

 PDF

CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH BCTC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

11/09/2018

 PDF

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018 (ĐÃ KIỂM TOÁN)

14/08/2018

 PDF

CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II/2018

23/07/2018

 PDF

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II/2018

20/07/2018

 PDF

2017

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2017

10/05/2018

 PDF

2020

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020 (ĐÃ KIỂM TOÁN)

05/10/2020

 PDF

2020

CV GIẢI TRÌNH BCTC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020 SAU KIỂM TOÁN

05/10/2020

 PDF

2020

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III/2020

20/10/2020

 PDF

2020

CV GIẢI TRÌNH BCTC QUÝ 3/2020

20/10/2020

 PDF