Financial Statements

Home - Financial Statements

Year
Năm

Information
Thông Tin

Date Upload
Ngày Đăng

Download

2018

CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III/2018

20/10/2018

 PDF

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III/2018

20/10/2018

 PDF

CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH BCTC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

11/09/2018

 PDF

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018 (ĐÃ KIỂM TOÁN)

14/08/2018

 PDF

CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II/2018

23/07/2018

 PDF

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II/2018

20/07/2018

 PDF

2017

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2017

10/05/2018

 PDF