Disclosure Information

Home - Disclosure Information

Information
Thông tin

Date Upload
Ngày Đăng

Download

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ VIỆC MIỄN NHIỆM, BỔ NHIỆM TỔNG GIÁM ĐỐC

16/11/2018

 PDF

CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH VỀ VIỆC CHẬM CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

08/11/2018

 PDF

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ LMH

08/11/2018

 PDF

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ VIỆC THAY ĐỔI KẾ TOÁN TRƯỞNG

02/11/2018

 PDF

CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 3/2018

20/10/2018

 PDF

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 03/2018

20/10/2018

 PDF

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CUNG CẤP THÔNG TIN

09/10/2018

 PDF

GIẤY ỦY QUYỀN THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

09/10/2018

 PDF

THÔNG BÁO V/V NIÊM YẾT VÀ NGÀY GIAO DỊCH ĐẦU TIÊN

04/10/2018

 PDF

BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY

03/10/2018

 PDF

QUYẾT ĐỊNH V/V NIÊM YẾT CỔ PHIẾU

03/10/2018

 PDF

GIẤY ĐĂNG KÝ NGÀY GIAO DỊCH LẦN ĐẦU

03/10/2018

 PDF

HỢP ĐỒNG SOÁT XÉT BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2018

09/07/2018

 PDF

CÔNG VĂN THÔNG BÁO TỶ LỆ SỠ HỮU NƯỚC NGOÀI CỦA UBCK

05/07/2018

 PDF

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN BA ĐÌNH

02/07/2018

 PDF

NGHỊ QUYẾT HĐQT THOÁI VỐN & GÓP VỐN THÀNH LẬP CÔNG TY MỚI

04/06/2018

 PDF

GIẤY XÁC NHẬN THƯƠNG NHÂN PHÂN PHỐI XĂNG DẦU

10/05/2018

 PDF

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH HÓA CHẤT

10/05/2018

 PDF

QUY CHẾ CÔNG BỐ THÔNG TIN

10/05/2018

 PDF

CÔNG VĂN CHẤP THUẬN CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

10/05/2018

 PDF

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP LẦN THỨ 9

10/05/2018

 PDF

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN

04/05/2018

 PDF